SCHORSINGEN

Wat te doen bij overtredingen? 

Het geven van een waarschuwing
Wanneer de scheidsrechter een speler een waarschuwing geeft, vermeldt hij deze waarschuwing na afloop van de wedstrijd op het wedstrijdformulier. Verdere rapportage door de scheidsrechter of neutrale assistent-scheidsrechter is niet nodig. Wanneer voor, tijdens, of na de wedstrijd een verzorger, (verenigings)assistent-scheidsrechter, leider of andere persoon – niet zijnde een speler – zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag, zal de scheidsrechter hiervan melding maken op het wedstrijdformulier en krijgt de scheidsrechter een aantal specificatievragen.

Het verder deelnemen aan een wedstrijd ontzeggen ten gevolge van twee waarschuwingen
Bij twee waarschuwingen aan dezelfde speler in één wedstrijd toont de scheidsrechter, na het geven van de tweede gele kaart, de rode kaart aan de betreffende speler, waardoor deze niet meer mag deelnemen aan de wedstrijd. Het is noodzakelijk dat de scheidsrechter beide waarschuwingen op het wedstrijdformulier vermeldt. Ook hier kan van een verdere rapportage worden afgezien.

Het verder deelnemen aan een wedstrijd ontzeggen na een waarschuwing
Als een speler ná een waarschuwing uit het veld wordt gezonden voor een ernstige overtreding, dienen beide zaken – met codenummer van de strafreden – op het wedstrijdformulier te worden vermeld en moet ten aanzien van een directe veldverwijdering een aantal controlevragen worden beantwoord. Deze vragen zijn snel en eenvoudig (aan de hand van voorbeelden) in te vullen.

Directe veldverwijdering
Bij een directe veldverwijdering dient de scheidsrechter een aantal specificatievragen te beantwoorden. Waarschuwingen en/of directe veldverwijdering bij vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien Voor alle duidelijkheid wijzen wij zowel scheidsrechters als clubs erop dat bij een directe veldverwijdering bij vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien, rapportage verplicht is. Ongeacht eventuele bepalingen in het
toernooireglement.

De leden van de KNVB, natuurlijke personen en verenigingen, dienen zich te houden aan de verplichtingen die de Statuten, reglementen of Bestuursbesluiten aan de leden opleggen. Overtreding van een van deze verplichtingen leidt in het algemeen tot een sanctie voor het betrokken lid, een natuurlijk persoon of vereniging.

Binnen de KNVB bestaan diverse reglementen die het opleggen van een sanctie mogelijk maken. Een van deze reglementen is het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (RTA). Overtredingen van de spelregels en overtredingen van de bepalingen in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal (RWA) vormen samen verreweg de grootste groep. De scheidsrechter heeft de bevoegdheid een overtreding van de spelregels te
bestraffen met een officiële waarschuwing of een veldverwijding. Deze beslissing kan hij aan een (wissel)speler mondeling meedelen en ook duidelijk maken door het tonen van een “gele” of “rode” kaart. Het wel of niet tonen van een kaart (oorspronkelijk bedoeld als service naar het publiek) heeft inmiddels bij veel leden tot de opvatting geleid “er is geen kaart getoond, dus kan er geen sanctie worden opgelegd.” Deze opvatting is onjuist. De beslissing van de scheidsrechter, de officiële waarschuwing of de veldverwijding, is maatgevend.

De officiële waarschuwing leidt in het algemeen tot een zogenaamde registratie. De veldverwijdering leidt meestal tot een uitsluiting, maar kan bij een zwaardere overtreding ook leiden tot een schorsing of royement. Het landelijk college van aanklagers heeft in de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal de straftoemetingsrichtlijnen voor dit seizoen vastgesteld. Voor het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en de Handleiding Tuchtzaken Amateurvoetbal kijk op: http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/downloads 

Reikwijdte uitsluitingen
Informatief op basis van artikel 32 lid 3, 4 en 5 RTA.
Uitsluitingen die aan (wissel)spelers worden opgelegd naar aanleiding van een directe veldverwijdering ter gelegenheid van een veldvoetbalwedstrijd zijn niet van toepassing op het zaalvoetbal en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders beslist. Uitsluitingen die aan (wissel) spelers worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen begaan in competitiewedstrijden en daarmee samenhangende wedstrijden1 zijn niet van toepassing op bekerwedstrijden en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders beslist.

Registratieregeling
Bestuursbesluit gebaseerd op basis van artikel 88 lid 5 RTA.

Hoofdregel
De registratieregeling is van toepassing op wedstrijden die door het bestuur amateurvoetbal worden georganiseerd.

Categorieën voor verwerking waarschuwingen
Bij het registreren is er een onderverdeling in drie categorieën:
1. Registraties voortvloeiende uit competitiewedstrijden (inclusief beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of periodekampioenschap en kampioenswedstrijden);
2. Registraties voortvloeiende uit bekerwedstrijden;
3. Registraties voortvloeiende uit promotie- en degradatiewedstrijden.

Registratiestaffels veldvoetbal
Bestuursbesluit op basis van artikel 88 lid 6, sub a.1 RTA.

Competitie

Aantal registraties:   1      Aantal wedstrijden uitsluiting:   0

Aantal registraties:   2     Aantal wedstrijden uitsluiting:   0

Aantal registraties:   3     Aantal wedstrijden uitsluiting:   0

Aantal registraties:   4     Aantal wedstrijden uitsluiting:   0

Aantal registraties:   5     Aantal wedstrijden uitsluiting:   1

Aantal registraties:   6     Aantal wedstrijden uitsluiting:   0

Aantal registraties:   7     Aantal wedstrijden uitsluiting:   1

Aantal registraties:   8     Aantal wedstrijden uitsluiting:   0

Aantal registraties:   9     Aantal wedstrijden uitsluiting:   1

En vervolgens steeds één.

Iedere vijfde, zevende, negende en volgende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor de betrokken speler.

Beker

Aantal registraties:   1      Aantal wedstrijden uitsluiting:   0

Aantal registraties:   2     Aantal wedstrijden uitsluiting:   1

Aantal registraties:   3     Aantal wedstrijden uitsluiting:   0

Aantal registraties:   4     Aantal wedstrijden uitsluiting:   1

En vervolgens steeds één.

Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende bekerwedstrijd in het kader van de bekercompetitie voor de betrokken speler

Promotie-/degradatie

Aantal registraties:   1      Aantal wedstrijden uitsluiting:   0

Aantal registraties:   2     Aantal wedstrijden uitsluiting:   1

Aantal registraties:   3     Aantal wedstrijden uitsluiting:   0

Aantal registraties:   4     Aantal wedstrijden uitsluiting:   1

En vervolgens steeds één.

Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende bekerwedstrijd in het kader van de bekercompetitie voor de betrokken speler

Twee waarschuwingen in één wedstrijd
Twee waarschuwingen in één competitiewedstrijd, daarmee samenhangende wedstrijd, of bekerwedstrijd ten gevolgde waarvan de speler uit het veld is gezonden, of had moeten worden gezonden, mits geregistreerd, hebben tot gevolg, dat de speler is uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden en daarmee samenhangende wedstrijden respectievelijk bekerwedstrijden totdat zijn elftal of team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd respectievelijk bekerwedstrijd heeft gespeeld.

Afdoening registraties
Informatief op basis van artikel 88 RTA. Betrokken speler en diens club ontvangen geen bericht van registraties die geen uitsluiting tot gevolg hebben.

KNVB beker betaald voetbal
Voor wedstrijden in het kader van de KNVB beker betaald voetbal geldt het registratiesysteem van betaald voetbal. Uitsluitingen als gevolg van registraties gelden hierdoor slechts voor bekerwedstrijden betaald voetbal.

Directe veldverwijdering/directe rode kaartregeling
Informatief op basis van artikel 26, lid 3 sub a RWA.
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een competitiewedstrijd, daarmee samenhangende wedstrijd, of bekerwedstrijd door de scheidsrechter disciplinair is bestraft met directe veldverwijdering, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in competitiewedstrijden en daarmee samenhangende wedstrijden respectievelijk bekerwedstrijden tot en met de dag waarop zijn team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd respectievelijk bekerwedstrijd heeft gespeeld, tenzij voor de eerstvolgende wedstrijd de aanklager de tuchtzaak
tegen hem seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep hem vrijspreekt.